Informare pacienti

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (PACIENTI / APARȚINĂTORI)

 

Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, SC ONCOLAB SRL este un operator de date. Datele de contact ale SC ONCOLAB SRL sunt: Str. Bujorului, Nr. 7, Loc. Craiova, Jud. Dolj.

DE CE COLECTAM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRA

În momentul prezentării în clinică, pentru o consultaţie sau internare, SC ONCOLAB SRL poate colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume, nume și prenume însoţitor, nume și prenume persoană contact, șamd);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon, telefon contact urgenţă șamd);
 • Identificare (CNP, CID, numǎr foaie de observaţie, număr set analize șamd);
 • Informaţii cu caracter special (stare de sănătate, dizabilităţi șamd) ;
 • Informaţii financiare (diferite sume plătite);
 • Imagini sau ȋnregistrări video.

 

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 • în cazul în care vă prezentaţi pentru o consultaţie sau veniţi cu un copil la o consultaţie;
 • ȋn situația oferirii de servicii cu plata
 • în cazul internării a unui copil, adult sau însoţitor;
 • pentru întocmirea biletelor de trimitere pentru investigaţii, prescripţiilor medicale, șamd;
 • în cazul ȋn care SC ONCOLAB SRL are obligația de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • în vederea decontării serviciilor medicale de către CNAS / CJAS;
 • dacă SC ONCOLAB SRL trebuie să abordeze un contact de urgență pe care l-ați specificat;
 • dacǎ trebuie sǎ ofere informații despre starea de sǎnǎtate și altor persoane, ȋn baza consimțǎmȃntului acordat de dumneavoastrǎ;
 • ȋn cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea clinicii;
 • pentru siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru siguranța și securitatea angajaților și bunurilor clinicii.

 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, refuzul dumneavoastră de oferire a acestor date necesare înregistrării serviciilor medicale, determinând imposibilitatea înscrierii în sistemul de ocrotire a sănatatii din România şi acordarea serviciilor medicale.

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea nr. 95/2006 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile și completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 Legea contabilitătii (republicată), cu modificarile și completările ulterioare;
 • Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului și normele de aplicare ale acesteia cu modificarile și completările ulterioare;
 • Regulamentul UE 679/2016 si Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestuia cu modificarile și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare ;
 • HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 ;
 • Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 ;
 • HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 cu modificarile și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 cu modificarile și completările ulterioare ;
 • Ordin nr. 377/2017 aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 cu modificarile și completările ulterioare.

 

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate în mod legal după cum urmează:

 • în cazul furnizării serviciilor medicale, folosind una dintre următoarele condiții prevazute ȋn regulament: în baza unui contract (articolul 6(1)b), pentru respectarea unei obligații legale (articolul 6(1)c), în cazul ȋn care este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale unei persoane (articolul 6(1)d) sau pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public (articolul 6(1)e). Vom prelucra informaţii din categoriile speciale (de exemplu, informații referitoare la starea dumneavoastră de sănătate) conform articolului 9(2)h;
 • transmiterea anumitor informații instituțiilor statului este necesară pe baza faptului că clinica își îndeplinește obligațiile legale (articolul 6(1)c) și respectă legile care sunt de interes public (articolul 9(2)g);
 • utilizarea contactului de urgență specificat se face pe baza intereselor vitale (articolul 6(1)d);
 • în cazul fotografierii sau înregistrarilor video de prezentare, folosim consimțământului dumneavoastră (articolul 6(1)a). Aveți dreptul să renunțați la acest tip de prelucrare în orice moment. În cazul în care vă retrageți consimțământul, vă asigurǎm că imaginea dumneavoastră nu va mai fi prelucrată în nicio prezentare viitoare, dar documentele deja tipărite în baza consimțământului acordat nu vor fi retrase;
 • în cazul înregistrarilor video folosim obligația legală (articolul 6(1)c) sau interesul nostru legitim (articolul 6(1)f). Aceste informații vor fi utilizate numai pentru a asigura siguranța și securitatea dumneavoastră, a angajaților și a bunurilor.

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătăţii şi instituţiile subordonate;
 • Curtea de conturi;
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), CJAS Dolj și SNSPMS;
 • Alți furnizori de servicii medicale;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Instanțe judecatorești, Servicii de asistenţă socială.

 

CUM PROTEJAM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

 

DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta SC ONCOLAB SRL.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale clinicii și a celor mai bune practici din acest domeniu.

 

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: informare, accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal : www.dataprotection.ro

 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date de identificare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de e-mail: dpo@oncolab.ro